សូមអបអរសាទរដល់បេក្ខជនជ័យលាភីទាំង៣រូបនៃកម្មវិធីការប្រកួតប្រែង Cambodia CTF 2023!

សូមអបអរសាទរដល់បេក្ខជនជ័យលាភីទាំង៣រូបនៃកម្មវិធីការប្រកួតប្រែង Cambodia CTF 2023!

ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នៅ​​វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល នៃបណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជា (CADT) បានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិក្នុងវិស័យសន្តិសុខព័ត៍មាន Cambodia CTF 2023 ដែលមានការចូលរួមសហកាដោយក្រុមហ៊ុន Technovage Solution និង SalaCyber...
METFONE DATA CENTER SITE VISIT FOR STUDENTS

METFONE DATA CENTER SITE VISIT FOR STUDENTS

The 4th-year students of Telecommunications and Networking recently had the opportunity to visit the Metfone Data Center one of the largest and most advanced data centers in Cambodia. The visit was a resounding success, with students gaining valuable insights into the...
Cambodia CTF 2023

Cambodia CTF 2023

Cambodia Capture the Flag (Cambodia CTF 2023) has arrived which is a well-known national cybersecurity competition. We are happy to encourage any students with an interest in information security to sign up for the Cambodia CTF 2023 program in order to obtain...
Defense Day of Digital Business

Defense Day of Digital Business

Defense Day of Digital Business Students      19 June, 2023 is the defense day of 4 years students majoring in Digital Business that have to complete their bachelor degree. Let’s say congratulation to all of them that have complete their second internship and...