បណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជាប្រកាសទទួលពាក្យចូលរៀនចំនួន២​០០កន្លែង

បណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជាប្រកាសទទួលពាក្យចូលរៀនចំនួន២​០០កន្លែង

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣-វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល នៃបណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល បានប្រកាសទទួលនិស្សិតចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា បរិញ្ញបត្រ ២០២២-២០២៣​ ចំនួន​២០០កន្លែង។ ការចុះឈ្មោះយកសលាកបត្រ សុំសិទ្ធប្រឡងគឺប្រព្រឹត្ត...