សូមអបអរសាទរដល់បេក្ខជនជ័យលាភីទាំង៣រូបនៃកម្មវិធីការប្រកួតប្រែង Cambodia CTF 2023!

សូមអបអរសាទរដល់បេក្ខជនជ័យលាភីទាំង៣រូបនៃកម្មវិធីការប្រកួតប្រែង Cambodia CTF 2023!

ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នៅ​​វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល នៃបណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជា (CADT) បានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិក្នុងវិស័យសន្តិសុខព័ត៍មាន Cambodia CTF 2023 ដែលមានការចូលរួមសហកាដោយក្រុមហ៊ុន Technovage Solution និង SalaCyber...
បណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជាប្រកាសទទួលពាក្យចូលរៀនចំនួន២​០០កន្លែង

បណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជាប្រកាសទទួលពាក្យចូលរៀនចំនួន២​០០កន្លែង

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣-វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល នៃបណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល បានប្រកាសទទួលនិស្សិតចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា បរិញ្ញបត្រ ២០២២-២០២៣​ ចំនួន​២០០កន្លែង។ ការចុះឈ្មោះយកសលាកបត្រ សុំសិទ្ធប្រឡងគឺប្រព្រឹត្ត...
CADT AND OTIS ANNOUNCE STEM ROBOTIC COMPETITION

CADT AND OTIS ANNOUNCE STEM ROBOTIC COMPETITION

Phnom Penh, Cambodia, 28 October 2022 – CADT (Cambodia Academy of Digital Technology) in collaboration with Otis Worldwide Corporation (NYSE: OTIS), the world’s leading company for elevator and escalator manufacturing, installation, and service, announced the winners...
PEDAGOGY OF BLENDED LEARNING FOR NEW ACADEMY YEAR

PEDAGOGY OF BLENDED LEARNING FOR NEW ACADEMY YEAR

Phnom Penh, 24 August 2022, Institute of Digital Technology, Cambodia Academy of Digital Technology organizing a workshop training on “Pedagogy of Blended Learning for New Academy Year” that aims to understand the current status of our learning and teaching model...